پرونده ویژه
معرفی کتاب

این اثر سال‌شمار زندگانی رادمرد الهی؛ مجدّد قرن، امام خمینی از تولد تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که برابر نگاشته‌ها، اسناد و خاطره‌ها ارائه شده است. در این سال‌شمار، در هر مقطعی نکته‌های مهم سیاسی و اجتماعی آن زمان در اختیار خواننده قرار می‌گیرد.

حمایت
جشنواره
 • انقلاب اسلامی و پیامدهای معرفتی

  انقلاب اسلامی ایران تنها برای بهبود وضع معاش مردم شكل نگرفت، بلكه فراتر از این، یك ماهیت ارزشی و دینی دارد و از این رو، اساسی ترین وصف انقلاب ایران، «اسلامی» بودن آن است. در این نوشتار، به راه‌های جهانی سازی انقلاب اسلامی ایران برای رسیدن به یك تمدّن اسلامی اشاره شده است....

  ادامه مطلب ...
 • آثار و نتایج انقلاب اسلامى ایران

  انقلاب اسلامى در همه‏ ى ابعاد فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، سیاسى و اقتصادى و فرهنگى، اهداف بسیار بلندى براى مردم و دولت ترسیم نموده است.این اهداف عمدتاً مأخوذ از قرآن و سنت بوده كه عمدتاً در كلام امام خمینى (ره) و...

  ادامه مطلب ...
 • نعمت انقلاب اسلامی

  به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 80/12/13 جمعی از خواهران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با حضرت آیت اللّه مصباح دیدار كردند. ایشان در جمع آن‌ها درباره ارزش نظام اسلامی و مقایسه آن با ...

  ادامه مطلب ...
 • انقلاب اسلامی ایران، جلوه هایی از الطاف امام عصر(علیه السلام)

  انقلاب اسلامی ایران، به رهبری امام خمینی( از حوادث کم نظیر تاریخ این مرز و بوم است که توانست رژیم پهلوی را -که قدرتهای بزرگ شرق و غرب، مدافع آن بودند و تا بن دندان مسلح بود- به گورستان تاریخ فرستد و...

  ادامه مطلب ...
دانستنی هایی درباره انقلاب اسلامی(3)
 نقش مردم در تداوم انقلاب
اسـلام روى نـاس تـكیه فراوان دارد تا آنجا كه حتى در مورد خانه كعبه كه براى خدا ساخته شده است مى فرماید:ان اول بیت وضع للناس للذى ببكه مباركا و هدى للعالمین.(1) خـانه اى است كه براى مردم ساخته شده. بنابراین مردم در طرحها و برنامه هاى اسلامى زمینه و نقش اساسى را دارند.

دو مرحله انقلاب
انـقلاب دو مرحله دارد: یكى مرحله نفى و دیگرى مرحله اثبات است; یـكى مـرحله تـخریب و ویرانگرى و دیگر مرحله بناگذاردن و ساختن اسـت. مـرحله اول انـقلاب را پـشت سـرگذاردیم. در مرحله اول نقش اسـاسى را بـه مردم مى دهیم; یعنى براى شكستن بت و طاغوت و براى ویـران كـردن كـاخ سـتم و استبداد و براى متزلزل ساختن پایه هاى امـپریالیسم جـهانى و قـدرتهاى اسـتعمارى شـرق و غرب, این مردم بـودند كـه نقش اساسى را داشتند. جالب است كه ویژگیهاى انقلاب و نـهادهاى انـقلاب اسـلامى شـاید در تاریخ انقلابهاى دنیا استثنایى بـاشد. مـا فـعلا در صـدد تحلیل این ویژگیها نیستیم, فقط به این نـكته كـه انـقلاب مـا بـه راسـتى انـقلابى مـردمى و فـراگیر بود مى پردازیم.

مردمى بودن انقلاب
ایـن انقلاب صرفا یك انقلاب كارگرى یا دانشجویى یا متكى به اصناف بـازار یـا حـتى یـك انقلاب روحانى نبود.این انقلاب متعلق به همه اقـشار جـامعه, از زن, مـرد, پـیر, جـوان, روستایى, شهرى و همه اصناف و اقشار مردم بود.یـكى از عوامل پیروزى, بسیج عمومى مردم مسلمان ایران بود; یعنى دشمن در برابر سیل خروشان عظیم ملت قرار گرفته بود.قـشرهایى از جامعه ما مبارزات علنى و مخفى, در حد تبلیغ, در حد اقـدامات نـظامى یـا اقـدامات زیـر زمـینى و نـیز اقدامات علنى داشـتند; امـا چرا در طول این سالهاى دراز كه مظاهرى از مبارزه داشـتیم و داشـتید پـیروز نشدیم و ناگهان با این سرعت توانستیم پـیروز شـویم؟ شاید یكى از مهمترین عوامل آن همین باشد كه تنها قشرهاى محدود و افراد معینى در مبارزه شركت داشتند و توده مردم و موج عظیم جامعه از مبارزه بركنار بود.لـذا بـراى رژیـم بـه زانو در آوردن یك گروه معین و یك عده خاص آسـان بود و آن چندنفر یا عده اى از روحانیان مبارز و شجاع قابل سركوبى و متلاشى شدن بودند.در اوج مـبارزات مـردم مـسلمان ایـران, بـا بـررسى كه در زمینه اعتصابها در مراكز مختلف به عمل آورده شد, نقش عظیم مردم در به زانو در آوردن رژیم بخوبى ملموس است . در وزارتخانه ها و ادارات , یا كار نمى كردید یا كم كارى مى كردند و یا اطاعت نمى كردند. در سـراغ كارخانه ها دیده مى شد در حال اعتصاب هستند و كار نمى كنند.

مـهندسان, كـارمندان و كارگران شركتهاى عظیم كارگرى ـ مثل شركت نـفت كـه نـقش عـظیمى در بـه زانـو در آوردن دشـمن داشـت ـ كار نـمى كردند. مـدارس, دانـشگاهها و بـازار تعطیل بودند, حتى شركت واحد اتوبوسرانى هم تعطیل بود.رژیمى كه تا دندان مسلح بود, مى خواست چه كند؟با چه كسى درافتد؟ كـجا را بـراى خـود نـگه دارد؟ بـا كدام اداره یا وزارتخانه یا كـارگاه یا مغازه یا موسسه یا مدرسه و با چه كسى مى خواهد زندگى كند؟ كجا را براى خود نگه دارد؟ با كدام اداره یا وزارتخانه یا كـارگاه یا مغازه یا موسسه یا مدرسه و با چه كسى مى خواهد زندگى كند؟ هر جا كه سر مى زدیم زیر پایش خالى و سست بود. ما به درستى احـساس مـى كردیم كـه بـا حركت عمومى مردم, قدرت رژیم فرو ریخته اسـت. حـتى شما به ارتش كه سر مى زدید, به ظاهر پادگانها برقرار بـود, مـا بـا سـیل خروشان فراریان از سرباز و افسر و درجه دار مـواجه مـى شدید. روحیه آنها ضعیف و متلاشى شده بود; آن حالتى كه دیگر دلبستگى نداشتند و پشتوانه احساس نمى كردند و رابطه شان را بـا مردم قطع مى دیدند. بخوبى این حالت در فرد فرد جامعه ما لمس مى شود كه یك ملت با تمام جانش مى گوید نه, دیگر طاغوت و استبداد و استعمار را نمى خواهم.

اگر مسئله مردم نبود و فقط مبارزه یك قشر معین بود پیروزى حاصل نـمى شد. فرض كنید ده هزار چریك مسلح آماده به كار هم وجود داشت امـا مـردم در جریان مبارزه نبودند, اینها در برابر پانصد هزار سـرباز ارتـش مگر مى توانستند مقاومت كنند؟ وقتى ارتش احساس كند پـشتوانه مـردمى دارد و همه وفادار هستند و در برابر عده معینى كـه فـقط آنها اسلحه به دست دارند قرار گرفته, مى ایستد و مقاوت مـى كند, مـگر آنكه یك قدرت نظامى فوق العاده اى كه بر تمام قدرت نظامى مسلط آن روز و پشتوانه هاى خارجى اش مسلط باشد وارد میدان شود.بـعضى تـعجب مـى كنند كـه در برابر قدرت عظیم دشمن و پشتوانه هاى خـارجى و آن قـدرت عـظیم جاسوسى داخلى و ارتش و قواى انتظامى و ایـن هـمه مهره هاى خود فروخته اى كه سالیان دارز انواع راهها را بـراى حـفظ رژیـم تـجربه كرده و كوشش نموده اند, چگونه این نهضت تـحقق یافت؟ مى گویند چه شد كه مردم بى سلاح و بى پناه بدون آنكه وابـسته بـه قـدرتهاى خارجى باشند در برابر این قدرت عظیم مسلط شـده اند؟ وقتى یك ملت مى خواهد و تصمیم هم گرفته كه نخواهد و لو ایـنكه یـك قبضه تفنگ هم ندارد موفق مى شود. كار نمى كند, همكارى نـمى كند. امـا قـواى رژیـم مـثلا بـا دویست نفر كماندو و به این وزارتـخانه حـمله مـى كنند, آدم مـى كشند و بـعد با بوق و بلندگو تـهدید مى كنند كه هر كس تا چند روز دیگر سر كار نرود حقوقش قطع مى شود, تمام دستگاههاى تبلیغاتى رژیم به كار مى افتد, تمام قدرت نـظامى هـم فعال مى شود اما باز هم مى بینند خبرى نشد و این مردم نمى خواهند و اطاعت و همارى نمى كنند. اما همین مردم با یك فرمان از امـام و از جـانب انقلاب بپا مى خیزند, در حالى كه نه اسلحه و قـدرت نظامى و نه قدرت تبلیغاتى در كار است, اما یك پیوند روحى و همكارى و وفادارى احساس مى كنند.

الـبته ما عوامل دیگر پیروزى انقلاب را فراموش نمى كنیم و در جاى خـود بـحث كـرده ایم كـه انگیزه ایمانى و اسلامى و آن روح و حركت دیـنى و بـسیج ایـمانى از مهمترین عواملى است كه در پیروزى نقش داشـت, همچنین رهبرى قاطع و داهیانه حضرت امام نقش بسیار اساسى در پیروزى انقلاب داشت.

نقش مهم مردم در مرحله دوم
اكـنون در مـرحله دوم از انـقلاب خود هستیم. در مرحله اول بت را شـكستیم و خـانه ظـلم و اسـتبداد را ویران كردیم. اما در مرحله سـازندگى چـطور؟ در مـرحله اول اگـر فـقط رهبر بود و مردم حضور نداشتند و فقط یك قشر خاصى بودند كه مبارزه و سینه سپر مى كردند پـیروزى حـاصل نـمى شود. آیـا در ایـن مرحله دوم انقلاب كه بسیار پیچیده تر و حساس تر و خطرناك تر است و نیروى خیلى بیشتر لازم دارد مـى توان بـدون حضور مردم پیروزى به دست آورد؟ آیا در این مرحله ما معتقد و متوقع هستیم مثل بنى اسرأیل كه به موسى (علیه السلام) گفتند:((فـاذهب إنـت و ربـك فقاتلا انا ههنا قاعدون)) به (2) رهبر خود خطاب كنیم كه اى امام! شما با چند نفر از اطرافیان خود بروید و بـسازید و كـار را تـمام كنید و مملكت را اصلاح كنید و نظام عدل اسـلامى را بـنیان بـگذارید و جـمهورى اسلامى را مستقر كنید و حق مردم را به آنها باز گردانید؟

ایـن همان منطقى مى شود كه سالها داشتیم و پیروز هم نشدیم. صدها سال گوشه مساجدیا بعد از نماز آهسته مى گفتیم خدا خودش ریشه ظلم را بـكند, خـدا دشمنان آل پیغمبر (ص) و دشمنان مسلمانها را هلاك كـند, اما وقتى كه دستمان را از آستین بیرون آوردیم و همراه با دعـا اقـدام كـردیم و فـریاد زدیـم و كشته دادیم و جهاد كردیم, پیروز شدیم.حـالا هـم مـسئله هـمین اسـت. اگر ما باز هم متوقع باشیم یك عده مـعدود ایـن كار را بكنند یا اینكه فكر كنیم خدا خودش همان طور كـه مـا را در آن موقع پیروز كرد و نجات داد و كمك كرد, حالا هم كـار را درسـت مـى كند, به خدا درست نمى شود و حتى ممكن است بدتر شود و خطر بزرگترى در كمین ما باشد.
دشـمن با چهره ها و با توطئه هاى تازه همیشه بیدار است. مگر دشمن فقط خاندان پهلوى است؟ آن سبو بشكست و آن پیمانه ریخت, ما دیگر خطر برگشت آن رژیم را نداریم; اما مجموعه دشمن جهانى و آن حالت طـغـیان و اسـتثمار و خـودكامگى كـه بـعضى گـروهها و دولـتها و قـدرتهایى كـه همیشه مى خواهند خود مردم را بمكند, چه در داخل و چه در خارج, به صورتهاى تازه اى تجلى مى كنند و از راههاى تازه اى وارد مـى شوند`. دشـمن بـا قـیافه هاى تـازه و از جاى دیگر رخنه مـى كند. اگر این مردم بودند كه باعث پیروزى در مرحله اول انقلاب شـدند, ایـن مـردم هـستند كـه باید در این مرحله سازندگى پیروز شـوند. اگر فكر شود كه این انقلاب ما متولى دارد كه مىآید و كار را درست مى كند اشتباه است.

جو دوران حاكمیت حضرت على (علیه السلام)
اسـتقرار جـمهورى اسـلامى و جـامعه اسـلامى و عـدالت اسلامى مسئله سـاده اى نـیست; هـمان مسئله حاكمیت على مرتضى (علیه السلام) است. مردم از نـظام گـذشته سـرخورده بـودند و عـلیه نظام قبل شوریده و طغیان كـردند و خلیفه را كشتند و به سراغ على بن ابى طالب (علیه السلام) آمدند.آنـچنان ازدحام كردم كه حضرت على (علیه السلام) فرمود نزدیك بود حسنین من زیـر پـاى مردم له شوند, و از ایشان تقاضا مى كردند كه حكومت را بـه دسـت بگیرد. با این اشتیاق على (علیه السلام) را روى كار آوردند. اما مـى بینیم كه پنج سال حكومت مى كند و در این پنج سال دوران حكومت دأمـا در دوران هـمان جـامعه گـرفتار مـبارزه اسـت: مبارزه با طـغیانگر, مـبارزه بـا افرادى كه فكر متحجر و خشك و متعصب دینى دارنـد و از روح اسـلام بـى خبرند, مبارزه با افراد سودجو و نیز مبارزه با افرادى كه طغیانگران سودجو و قدرت طلبى نبودند كه على حـكومت على (علیه السلام) قیام كرده باشند و بگویند حكومت مال ماست, بلكه ایـنها مـردم نادانى بودند كه اسلام را درست نفهمیده بودند و با خشونت و یك بعدى و یك جهتى به مبارزه و به جامعه نگاه مى كردند.الـبته درصدد نیستیم كه آن جو را كاملا مطابق جو خودمان بدانیم, اما مسأل تازه اى پیدا مى شود.

جامعه تازه و مسأل جدید
بـاید بـبینیم در ایـن جـامعه و نـظام تازه و این امت جدید آفت كجاست و خطر از كدام مرز و جهتى به درون این امت مى آید.هر زمانى و در هر جامعه اى و با هر شرایطى باز دوست, دشمن, خأن و خـادم وجود دارد. اصلا مفهوم خیانت در این امت و در این نظامى بـا خـیانت در نظام گذشته متفاوت است. اكنون خدمت مفهومى دیگرى دارد, وابـستگى به استعمار و استبداد هم مفهومى دیگر دارد. لذا بـه یـك جهان شناسى و روان شناسى تازه نیاز داریم. ما باید جامعه فـعلى خـود را بشناسیم و خود را آماده كنیم تا كمر ببندیم براى ایـنكه بـتوانیم بـه انـقلاب و سـازندگى خود در این جامعه تداوم بخشیم.فـرصت بـزرگى براى مردم مسلمان پیش آمده كه به معناى آن است كه اسـلام پـیروز شـده.على رغـم هـمه توطئه هایى كه كردند و خواستند انـقلاب را بـه اسـم معرفى نكنند, اما همه دنیا فهمید كه انقلاب, انقلاب اسلامى است. بنابر این, شكست بت و مبارزه با استعمار و هر طـاغوتى بـه حساب اسلام تمام شد و اسلام پیروز و سربلند شده است.

دنیا با دقت متوجه اینجاست. اكنون مى گویند ملت این در بعد جهاد و ((لا اله)) و در بعد مبارزه اش با انگیزه اسلام خوب امتحان داد, ببینیم در بعد سازندگى جامعه اسلامى كه مرتب وعده آن را مى دهد و در بـعد ((الـه الله)) چگونه عمل مى كند و آیا در این بعد پیروز مى شود یا نه؟ جـهاد مـا پـیروز بـوده اسـت امـا ببینیم آیا در بعد برقرارى و تإمین حقوق اجتماعى و فردى و رفع تبعیض هم پیروز مى شویم یا نه؟ اسـلام فـقط یـك بـعد نـدارد. بعد جهاد پیروز شد, اما پیروزى در ابـعاد سـازندگى در گـرو هـمت مـن و شما و فردفرد آحاد این ملت مـسلمان اسـت. تـا چـقدر هوشیار باشیم و دشمن را بشناسیم, فریب نـخوریم و در برابر توطئه ها بایستیم, همكارى كنیم و صبر انقلابى داشـته بـاشیم, در سـازندگى سـهیم باشیم و تشخیص و آگاهى داشته بـاشیم و بـه هر اندازه كه مى توانیم براى خود سهمى در پیروزى و مبارزه به دست آوریم.

آفات انقلاب
انـقلابها و نهضتها همانند پدیده هاى دیگر ممكن است دچار آفت زدگى شـوند آفات انقلاب با چهره هاى گوناگون و متفاوت ظاهر مى شوند زیرا ممكن است ناشى ازعوامل فطرى باشند و یا ممكن است ناشى از عوامل روانـى و اجـتماعى كه بصورت نامحسوس و خزنه جامعه انقلابى را تحت نفوذ و تاثیر خود قرار داده و خسارات خود را با خالى كردن انقلاب از مـحتواى اصلى و درونى آن وارد نمایند لذا وظیفه رهبرى نهضت و هـمه مـسئولین ایـن اسـت كـه از آفـات پـیشگیرى نموده و یا اگر احـیانا نفوذ كـرد ((كـه مى كنند)) با وسألى كه در اختیار دارند ((آفـت زدأى) نـمایند اگـر رهـبرىیك نهضت به آفتها توجه نداشته بـاشد و یـا در صـورت نفوذ در آفت زدأى سهل انگارى نماید قطعا آن نـهضت عـقیم مـانده و یا تبدیل به ضد خود خواهد شدكه آنگاه اثر معكوس خواهد بخشید.هـر چـند كـه آفـات انقلاب بسیارند و ما را مجال بررسى همه آنها نـیست ولى به بخشى از آنها كه از اهمیت بیشترى برخوردارند اشاره مى كنیم:

1- نفوذ فرصت طلبها
رخـنه و نفوذ افراد فرصت طلب در درون یك نهضت از آفتهاى بزرگ هر نـهضت است وظـیفه بـزرگ رهبران اصلى این است كه راه نفوذ و رخنه این گونه افراد را هرچه سریعتر سد نمایند.هـر نهضتى مادامى كه مراحل دشوار اولیه را طى مى كند سنگینیش بر دوش افرادمومن و فداكار است اما همین كه به بار نشست و یا لااقل نشانه هاى باردادن آشكارگشت سر و كله افراد فرصت طلب پیدا مى شود روز بـروز كـه از دشواریها كاسته مى شود و موعد چیدن ثمر نزدیك تر مى گردد فرصت طلبان محكمتر و پرشورتر پاى علم نهضت سینه مى زنند تا آنـجا كـه تدریجا انقلابیون مومن و فداكار اولیه را ازمیدان بدر مـى كنند ایـن جـریان از چـنان كـلیتى برخوردار است كه مى گویند:(انقلاب فرزند خور است). گوئى كه خاصیت انقلاب این است كه همین كه بـه نـتیجه رسـیدفرزندان خـود را یك یك نابود مى سازد ولى انقلاب فرزند خور نیست این غفلت ازنفوذ و رخنه فرصت طلبان است كه فاجعه به بار مى آورد.

جـاى دور نـرویم انـقلاب مـشروطیت ایـران را چـه كـسانى بـه ثمر رسـاندند؟ و پـس از به ثمر رسیدن چه چهره هأى پستها و مقامات را اشـغال كرده اند و نتیجه نهأى چه شد؟ قهرمانان آزادیخواه همه به گـوشه اى پرتاب شده و به فراموشى سپرده شدند وعاقبت با گرسنگى و گمنامى مردند اما فلان الدوله ها كه تا دیروز زیر پرچم استبدادبا انـقلابیون مـى جنگیدند و طناب به گردن مشروطه چیان مى انداختند به مـقام صدارت عـظمى رسـیدند و نـتیجه نـهأى اسـتبدادى شـد بصورت مشروطیت.ایـن فـرصت طلبى تـاریخ دیـرینه دارد و اثر شومش را در صدر اسلام نشان دادفرصت طلبان جاى شخصیتهاى مومن به اسلام و اهداف اسلامى را گـرفتند((طریدها)) وزیـر , و كـعب الاحبارها مشاور شده اند و اما ابـوذرها و عمارها به تبعیدگاهها فرستاده شده و یا در زیر لگدها پایكوب شدند.بـنابراین رهـبران نـهضت باید بسیار به این موضوع توجه نموده و جلو نفوذ آنان رابگیرند.

2 - نفوذ اندیشه هاى بیگانه
انـدیشه هاى بـیگانه از دو طـریق مـى تواند نفوذ كند یكى از طریق دشمنان آگاه ودیگرى از طریق دوستان نادان.

الف - دشمنان آگاه
هـنگامى كـه یـك نهضت اجتماعى اوج مى گیرد و جاذبه پیدا مى كند و مـكتب هاى دیـگررا تحت الشعاع قرار مى دهد پیروان مكاتب دیگر براى رخنه كردن در آن مكتب و پوساندن آن از درون اندیشه هاى بیگانه را كه با روح آن مكتب سازگار نیست واردآن مكتب نموده و آن مكتب را به این ترتیب از اثر و خاصیت مى اندازند و یا كم اثرمى كنند.نـمونه اش را در قـرون اولـیه اسـلام دیـده ایم پـس از گـستردگى و جـهان گیرى اسـلام مخالفین اسـلام مبارزه با اسلام را از طریق تحریف آغـاز كرده اند اندیشه هاى خود رابا مارك تقلبى اسلام صادر نمودند , اسـرأیلیات , مـجوسیات , مـانویات با مدارك اسلام وارد حدیث و تـفسیر و افـكار و انـدیشه هاى مـسلمانان گردید و بر سر اسلام آمد آنچه آمد.خوشبختانه علما اسلام متوجه این جهت شده و تا حد زیادى آفت زدأى كرده وهنوز هم ادامه دارد.

ب - دوستان نادان
گـاهى پـیروان یـك مكتب به علت ناآشنأى درست با مكتب مجذوب یك سـلـسه نظریات و انـدیـشه هـاى بـیگانه مـى گردند و آگـاهانه یـا ناآگاهانه به آن نظریات رنگ مكتب داده و عرضه مى كنند.مـتاسفانه ایـن مـساله نـیز در جریانات قرون اولیه اسلامیه دیده مى شود كه مثلامجذوب شدگان به فلسفه یونانى و آداب و رسوم ایرانى و تـصوف هـندى نـظریات واندیشه هأى را به عنوان خدمت نه به قصد خیانت وارد اندیشه هاى اسلامى كرده اند.خـوشبختانه این جهت نیز از چشم تیزبین علما اسلامى دور نمانده و یـك جریان((نقد اندیشه)) در این موضوعات پیدا شده كه سیر تحولات آن نظریات در جهت حذف نظریات بیگانه هدایت شده است.مـتاسفانه پـس از انـقلاب اسـلامى ایران و اوج گرفتن آن بطورى كه مـكتبها و اسـمهاىدیگر را تـحت الشعاع قـرار داده است این هر دو جریان مشاهده مى شود.گروهى را مى بینیم كه وابسته به مكتبهاى دیگر و بالخصوص مكتبهاى مـاتـریالیستى هستند و چـون مــى دانـند بـا شــعارها و مـاركهاى مـاتریالیستى كـمتر مـى توان جـوان ایرانى را شكار كرد اندیشه هاى بـیگانه را بـا مـارك اسلامى عرضه مى دارند بدیهى است اسلامى كه با مـحتواى مـاتریالیستى در مـغز یـك جـوان فـرو رود و تنها پوسته اسلامى داشته باشد بسرعت دور انداخته خواهد شد.

و گروهى دیگر را مشاهده مى كنیم كه افرادى مسلمان اما ناآشنا به مـعارف اسلامى وشیفته مكتب هاى بیگانه بنام اسلام اخلاق مى نویسند و تـبلیغ مـى كنند امـا اخـلاق بیگانه فلسفه تاریخ مى نویسند همانطور فـلسفه دیـن و نـبوت مـى نویسند همانطوراقتصاد مى نویسند همانطور سـیـاست مـى نـویسند هـمانطور جـهان بنى مـى نویسندهمانطور تـفسیر مـى نویسند و بـه خـورد افـراد نـاآشنا مـى دهند هـمانطور و...وایـنهامتاسفانه خـطرشان بیشتر از گروه اولى است لذا باید كوشش شـود كه مبادا با وروداندیشه هاى بیگانه ضربه اى بر اسلام و انقلاب اسلامى وارد شود.

3- رجعت تدریجى به ارزشهاى فرهنگى طرد شده
بـدیهى است كه در هر جامعه انقلابى با سقوط سیستم سیاسى بلافاصله ارزشـهاى مسلط بـر آن مـحو نمى گردند تاثیر ارزشهاى مزبور به طول مـدت سـلطه آنـها بـر جـامعه و نـفوذ بر مسأل فرهنگى اجتماعى و تربیتى بستگى دارد هر چه طول مدت مبارزه براى پیروزى انقلاب كمتر بـاشد آثـار ارزشهاى نظام پیشین دوام بیشترى مى یابد ازجمله این ارزشـهـاى مـذموم از نـظر انـقلابیون, راحـت طـلبى, فـساد اخـلاق ,رشـوه خوارى و... مى باشد, در صورتى كه یك مبارزه مستمر و طولانى بـا ارزشـهاىفرهنگى گـذشته بـعمل نـیاید تدریجا با رشد مجدد آن ارزشـها مـوجبات انـحراف وآلـوده كـردن ارزشهاى اصیل انقلابى را فراهم مى سازد.

4- خستگى نیروهاى انقلابى و از دست دادن روحیه انقلابى
یـكى دیـگر از آفـتهاى انـقلابى سـستى در جـناح انقلابیون مى باشد كـناره گیرى از صـحنه به دلـیل مـوفقیت انـقلاب و به ثمر رسیدن آن خستگى و یا س از انقلاب به دلیل مواجه شدن با مشكلات و عدم موفقیت در حـل آنـها نـاامیدى از پیاده شدن معیارهاى ایدئولوژیكى و ...همه اینها خود آفات انقلاب اند كه باید نیروهاىانقلابى توجه داشته بـاشند و هـمان شـور و شوق زمان انقلاب را در خود حفظ نموده و در برابر مشكلات كمر خم نكرده و در مقابل همه شدأد استقامت به خرج دهـندتا انقلاب بطور كامل بثمر بنشیند و از خطر سقوط رهأى یابد وگـرنه بـا كمترین سستى و كناره گیرى انقلاب با امواج خطرها مواجه خواهد شد.

5- كناره گیرى و انزوا
یـكى دیـگر از آفـات انقلاب كناره گیرى و انزواطلبى مدیران لایق و مـتعهد بـخاطر تـنزه و قـداست طـلبى اسـت چـنین افرادى با احساس مسئولیت شرعى از برخورد بامشكلات و موانع و جوسازىهاى غلط نباید بـهراسند و كـماكان باید در صحنه حضور داشته باشند وگرنه در غیر ایـن صورت امكان نفوذ فرصت طلبها و عوامل ناصالح وجود خواهد داشت آنـگاه است كه انقلاب از مسیر اصلى منحرف شده وچه بسا به ضد خود تبدیل خواهد شد.

6 - اختلاف
همانگونه كه وحدت و یكپارچگى ملت و مسئولین و گردانندگان انقلاب مـایه پـیروزى انـقلاب اسـت اخـتلاف و تـشتت ملت باهم و یا اختلاف مسئولین رده بالاىنظام كه قهرا موجب دو دستگى مردم نیز خواهد شد بـاعث شـكست انـقلاب و بـه سقوط كشیدن آن خواهد بود لذا براى حفظ انـقلاب بـاید از هر نوع اختلاف و تشتت كه به حق بدترین آفت انقلاب اسـت پرهیز نمایند وگرنه با وجود اختلاف نفوذابرقدرتها و دشمنان در یك طرف درگیر آسان بوده و شكست انقلاب حتمى خواهدشد.

7- تخلف از اوامر رهبر
هـمانگونه كه پیروزى از امر رهبرى انقلاب مایه پیروزى بود یقینا تـخلف از اوامـر ودسـتورات رهبرى نیز موجب شكست خواهد بود جالب اینجاست كه قرآن به سهآفت از آفات یاد شده ((شماره 4 و 6 و 7)) در آیـه اى اشـاره مـى كند و شـكست مسلمین را در جنگ ((احد)) بدست لشگریان قریش معلول همین سه عامل مى داند چنانكه پیروزیشان را در جـنگ ((بـدر)) مـعلول خـستگى نـاپذیرى و وحدت و اطاعت امررهبرى ((رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم)) مى داند لذا فرمود:

لقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر وعصیتم من بعد ما اراكم ماتحبون...

(خـداوند وعـده خود را به شمار (درباره پیروزى بر دشمن در احد) راسـت گـفت درآن هـنگام كـه دشـمنان را بـه فـرمان او بـه قـتل مـى رساندید تـا ایـنكه سست شدید و دركار خود بنزاع پرداختید, و بعد از آنكه خداوند به شما نشان داد آنچه را كه دوست داشتید (از غلبه بر دشمن) سر به نافرمانى گذاشته و عصیان كردید و...)

8 - ابهام طرحهاى آینده
براى تخریب یك ساختمان و بناى مجدد آن دو احساس وجود دارد منفى و مـثبت در احـساس منفى یعنى تخریب مساله آنچنان مشكل نیست بلكه با اندك توجه تخریب صورت مى گیرد ولى این احساس مثبت است كه نیاز بـطرح و نـقشه داردیعنى وقتى بطرف مى گوئى این خانه قدیمى را به هـم مى زنیم و سپس خانه به شك و شیوه جدید برایت مى سازیم اگر طرح سـاختمان جدید را كشیده و به او نشان بدهید او بدون هیچ دلهره اى حـاضر بـه تـخریب خـانه مـوجود مى شود ولى هر چندهم كه شما مورد اعـتماد باشید بدون طرح و نقشه قبلى فقط به او قول مى دهید كه من بـراى شـما خـانه خوبى مى سازم آن شخص با یك دنیا دلهره خانه را تـخریب مى كند زیـرا نـمى داند خانه بعدى بهتر از خانه قبلى خواهد بود یا نه ؟ انـقلاب نـیز یك چنین حالتى را دارد باید سران نهضت به مردم طرح بـدهند كه پس ازانقلاب مى خواهند چه كنند از نظر نظامى , سیاسى , اقـتصادى , اجـتماعى , وبـالاخره شـكل و شـیوه حـكومت چـه جامعه ایـدهآلى را مـى خواهند تـشكیل دهند؟ هرچند بحمدالله ما در اسلام مـواد خـام یـك حـكومت ایـده آل را بحد كافى در منابعمان داریم و نـیازى بـه مـكاتب دیـگر نیست ولى باید آن را تصفیه و تبدیل به كالاى موردنیاز كرد.بـنابراین طـرح ونـقشه نداشتن براى آینده خود از آفات انقلاب به حساب مى آید.

9- خود باختگى
یـكى دیگر از آفات انقلاب كه مسیر انقلاب را عوض كرده و انقلابیون را از بـین راه ازكـارشان پـشیمان و مـنصرف مى كند خودباختگى در مـقابل قـدرتهاى حـاكم واسـتعمارى اسـت زیـرا وقتى كه یك مبارز انـقلابى در بـرابر یـك حـكومت اسـتعمارىقیام كـند و بعد در اثر مـشاهده بعضى از پیشرفتهاى آن حكومت استعمارى خود راببازد دیگر تـوان مـبارزه بـا او را نـخواهد داشت مى گویند : ((سر سید احمد خـان هندى)) كـه در عصر خود رهبر مسلمانان هند بشمار مى رفت و در ابـتدا با استعمارانگلستان مبارزه مى كرد در سال 1284 هجرى سفرى بـه انـگلستان رفت آن سفر به اقرار دوست و دشمن در روحیه او اثر عـمیق باقى گذاشت بطورى كه برگشت نه تنهااز مبارزه با انگلستان صـرف نظر كرده بلكه در ردیف مداحان انگلستان قرار گرفته ومبارزه حزب ((مسلم لیگ)) را نیز علیه انگلستان تخطئه كرد و به نظرش این چـنین آمـدتنها راه بـراى مـسلمین جلب حمایت انگلستان است و او آنـچنان مـرعوب تـمدن وقـدرت سیاسى , اقتصادى , نظامى و فرهنگى انگلستان شده بود كه مى گفت ابدامبارزه با او صحیح نیست و او یك قدرت شكست ناپذیر است.ولـى سـید جـمال الدین اسدآبادى به عكس سید احمد خان هندى تمام هـمش راصـرف این جهت مى نمود كه مسلمانان را از این خودباختگى و حـس خود كم بینى نجات داده و قوى دل نماید و آنها را علیه انگلیس بشوراند.

بـنابراین یـكى از آفـات انقلاب همین خودباختگى است مردم انقلابى نباید در برابرقدرتهاى استعمارى حس خفت و خوارى نموده و خود را ذلـیل بدانند و باید بدانندكه قدرت آنان مرهون ذلت ماست اگر ما در بـرابر آنـان قد علم نمأیم و آنان را ازاریكه قدرت به زمین بكشیم و خود را از تحت سلطه آنان بیرون آوریم آنان دیگر ازچنین قدرتى برخوردار نخواهند بود.

10- ناآگاهى و عدم توجه به حیله ها و نقشه هاى ضدانقلاب
زیـرا اگـر انقلابیون احزاب و گروههاى مخالف را شناسأى نكرده و بـطرحها ونـقشه هاىشان آگـاهى نداشته باشند آنان براحتى و بزودى انقلاب را از بین مى برندلذا علم شناخت دشمن چه داخلى و چه خارجى و ناآگاهى نسبت به نقشه هاىشوم آنان یكى از آفتهاى انقلاب است.

11- ناتمام گذاشتن انقلاب
ناتمام گذاشتن انقلاب یكى دیگر از آفاتى است كه انقلاب را به عقب برگردانده وبى ثمر مى نماید یعنى اگر رهبران دینى یا سیاسى انقلاب را رهـبرى نـموده و بـخش تخریبى آن را بخوبى به پایان برسانند و نـظام حاكم را سرنگون نمایند ولى وقتى به بخش سازندگى رسیدند آن را رهـا كـنند و بـه خـیال آنـكه انقلاب به پایان رسیده به دنبال كـارهاى خـود بروند, اینجاست كه میراث خواران فرصت طلب پیدا شده وزمـینه را خالى و بلامعارض ببینند و زمام امور را در دست گرفته یـا انقلاب را كلا ازبین مى برند و یا اگر اسمى از آن باقى بماند, از محتوا آن را تهى مى كنند همانندانقلاب مشروطه و ...

12- بازگشت از معنویت
انـقلابیون بـخصوص در انـقلاب اسـلامى ایـران بـا یـك نـیت خـاص و مـعنویتى مخصوص انـقلاب را آغـاز كـرده اند تـا زمـانى كه به همان معنویتشان باقى بمانند و درصدد خدمت به بندگان خدا باشند انقلاب مـحفوظ خواهد ماند ولى اگر پس ازبدست گرفتن قدرت به فكر دنیا و امـور مـادى بـیفتند و از آن حـالت قداست زمان انقلاب بگذرند این اولین زنگ خطر براى آن انقلاب است.

تفاوت انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب‌ها
1. وجود یک رهبر اندیشمند و مدبر مثل امام خمینی(رحمت الله علیه) که از میان خود مردم برخاسته بود.

2. اهداف انقلاب، تغییر جزئی در یکی از ساختارهای جامعه نبود؛ بلکه به‌طور گسترده تمامی بخش‌ها و ساختارها را شامل می‌شد و ادعای انقلاب اسلامی، تغییر نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود.

3.انقلاب اسلامی ایران بر اساس موازین و ارزش‌های اسلامی و جهان‌بینی توحیدی شکل گرفت و شعارها و اهداف سیاسی در آن، اصل نبود.

4. معمولاً انقلاب‌ها بر اساس منافع شخصی یک فرد یا گروه شکل می‌گیرد؛ اما در انقلاب اسلامی ایران، منافع شخصی مطرح نبود و هرچه بود، براساس تشکیل یک جامعه واحد اسلامی بود؛ به همین علت، آگاهی و ایمان همه آحاد کشور در آن تأثیر داشت.

5. خشم توده‌های ملت آن‌قدر زیاد بود که رژیم پهلوی، در هیچ صورتی نمی‌توانست جایگاه خود را حفظ کند و با شرط یا پیش‌شرط، مردم را قانع نماید؛ لذا قیام قهرآمیز همه توده‌های مردم، در شکل‌گیری انقلاب اسلامی تأثیر بسزایی داشت.

6. وقایع زیادی در به جوش آمدن غیرت مردم نقش داشت. در واقع رژیم پهلوی با هر اقدام سرکوب‌گرانه‌ای که در قبال مردم داشت، یک قدم آنها را به پیروزی‌شان نزدیک‌تر می‌کرد. وقایعی مثل حادثه 19 دی، سینما رکس آبادان، 15 خرداد و 17 شهریور، زودرس بودن پیروزی را نوید می‌داد.

7. انقلاب اسلامی ایران، یکی از معدود انقلاب‌هایی بود که مثال خون در مقابل شمشیر، بر آن صدق می‌کند. مردم بی‌سلاح در مقابل رژیم تا بن دندان مسلح. مردم بی‌دفاع در مقابل رژیمی که دلش به حمایت تمام ابرقدرت‌های جهان گرم است.

8. انقلاب اسلامی ایران، تنها انقلابی است که طیف‌های مختلف سیاسی و گروه‌های متعدد مبارزاتی را در زیر یک پرچم جمع کرد و از تشتت آراء جلوگیری نمود. (مشارکت‌همه گروه‌ها)

9.آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران، مقطعی و زودگذر نبود که با انقلابی دیگر، بتوان آن را عوض کرد. مطلوب‌ترین انقلابی که می‌شود در یک جامعه اتفاق بیفتد، در ایران رخ داد، درحالی‌که در سایر انقلاب‌ها، آرمان‌ها گاه عوض می‌شوند و انقلاب‌های پی‌درپی، آرمان‌های اولیه را کلاً متحول می‌کند.

10. انقلاب اسلامی ایران، برخلاف بسیاری از انقلاب‌های سیاسی دیگر که ساختار جامعه را عوض کرده‌اند، بر مبنای دین شکل گرفت و به توفیق رسید. در واقع، نخ تسبیح تمام وقایعی که در شکل گرفتن انقلاب مؤثر بودند، «اسلام» بود.

روحانیت در بنیاد نهضت، سهمی بسزا داشت و در زمان اوج قیام و آغاز انقلاب، نقش آن عینی‌تر و ملموس‌تر شد. در جنبش‌های صد ساله اخیر، تحریف‌گران کوشیده‌اند که نقش روحانیت را در نهضت‌ها کم‌رنگ نشان دهند و در مواردی با سکوت و اغماض یا تحریف و سوء‌برداشت، از حضور و عمل سیاسی علما و روحانیان عبور کنند.
اما روحانیت از تجربه‌های نهضت‌های پیشین، درس آموخت و قدم به قدم، در تمام لحظات انقلاب تا رسیدن به پیروزی و حتی بعد از آن، این انقلاب را رها نکرد و با ارائه نقش‌ها و مسئولیت‌های گوناگون، تداوم حضورش را عرضه کرد. بدون حضور روحانیت، اسلامیت انقلاب، در همان روزهای نخست به خطر می‌افتاد.

انقلاب اسلامی در کلام امام خمینی(رحمت الله علیه)
* شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلاب‌ها جداست. هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام. و تردید نیست که این انقلاب اسلامی، یک تحفه الهی و هدیه‌غیبی بود که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارت‌زده عنایت شده است.[4]
* ما می‌دانیم که این انقلاب بزرگ که دست جهان‌خواران و ستمگران را از ایران کوتاه کرد، با تأییدات غیبی الهی پیروز شد... .
شما گمان نکنید که در مبارزه با رژیم مسلح شاه، ایران دارای سلاح بود. ایران، سلاحش سنگ بود، چوب و مشت... لکن سلاح معنوی داشت. سلاح معنوی‌اش ایمان به مکتب، خدای تبارک و تعالی، توکل به مبدأ قدرت و وحدت کلمه بود.[5]
*رمز پیروزی شما اول ایمان ثابت، و بعد وحدت کلمه بود.[6]
*پیروزی شما موافق هیچ حساب مادی‌ای نبود. آنها حساب مادی دارند... این حساب معنوی است نه حساب مادی.[7]
*مادامی که آن روحیه‌معنوی زمان رسول‌الله هست،... شما پیروزید. [8]
* و خداوند شما را پیروز کرد و خدا شما را پیروز می‌کند مادامی که به خدا توجه داشته باشید.[9]
* اگر بخواهیم انقلاب اسلامی را صادر کنیم، باید کاری کنیم که مردم خودشان حکومت را به دست بگیرند.[10]

ویژگی های انقلاب اسلامی از منظر امام راحل
حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) خود ویژگی‌های منحصر به فرد انقلاب اسلامی ایران را چنین برمی‌شمرند:
1.فراگیر بودن.[11]
2.جوشیدن از متن ملت.[12]
3.الهی بودن.[13]
4. مقدس بودن.[14]
5.برخاستن از متن جامعه و فطرت انسانی.[15]
6.خواستار تغییرات اساسی در همه ابعاد جامعه.[16]
7. ایجادکننده تحول فکری.[17]
8.انسانی بودن.[18]
9.منظم بودن.[19]
10.قوه ایمان، عامل بسیج سراسری.[20]
11.وحدت در مقصد.[21]
12.جوشیدن انقلاب از درون انسان‌ها.[22]
13.دادن آزادی مطلق به همه‌مردم.[23]
14. سرکوب نکردن پس از پیروزی.[24]
15.نهضت همه قشرها برای مطالبه حق.[25]
16. غلبه اسلام بر کفر.[26]
17.انسجام یافتن مردم با صدای ملکوتی.[27]
18.قدرت معنوی، عامل اتحاد مردم و پیروزی انقلاب.[28]
19.شباهت داشتن با قیام انبیا.[29]
20.قیام در مقابل همه قدرت‌های شرقی و غربی.[30]
21.متکی بودن به خداوند و خود مردم.[31]

انقلاب اسلامی و اعتماد به نفس
حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) می فرمایند: شما در این مدتی که انقلاب کردید و قیام کردید، خودتان باورتان آمد و به دولت‏های مستضعف و ملت‏های مستضعف هم باوراندید که می‏شود در مقابل آمریکای جهان‏خوار و شوروی جهان‏خوار ایستادگی کرد. شما... قیام مردانه کردید و در مقابل آن‏ها ایستادید و... دستشان را ازکشور خودتان قطع کردید و دیدید که... شما خودتان می‏توانید در عین حالی که قدرت نظامی‏تان مثل آن‏ها نیست و قدرت صنعتی‏تان مثل آن‏ها نیست، لکن می‏توانید ایستادگی کنید. یک ملت وقتی که یک مطلب را باور کرد که می‏تواند انجام بدهد، انجام خواهد داد. اساسْ باور این دو مطلب است، باور ضعف و سستی و ناتوانی و باور قدرت و قوّه و توانایی. اگر ملت این باور را داشته باشد که ما می‏توانیم در مقابل قدرت‏های بزرگ بایستیم، این باورْ اسباب این می‏شود که توانایی پیدا می‏کنند و در مقابل قدرت‏های بزرگ ایستادگی می‏کنند.

بیداری اسلامی؛ معنی صدور انقلاب
حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) می فرمایند: این که می‏گوییم باید انقلاب ما به همه جا صادر بشود، این معنای غلط را از آن برداشت نکنند که ما می‏خواهیم کشورگشایی کنیم. ما همه کشورهای مسلمین را از خودمان می‏دانیم. همه کشورها باید در محل خودشان باشند. ما می‏خواهیم این چیزی که در ایران واقع شد و این بیداری که در ایران واقع شد و خودشان از ابرقدرت‏ها فاصله گرفتند و... دست آن‏ها را از مخازن خودشان کوتاه کردند، این در همه ملت‏ها و در همه دولت‏ها بشود. آرزوی ما این است. معنای صدور انقلابِ ما این است که همه ملت‏ها بیدار شوند و همه دولت‏ها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتاری که دارند و از این تحت سلطه بودنی که هستند و از این که همه مخازن آن‏ها دارد به باد می‏رود و خودشان به نحو فقر زندگی می‏کنند، نجات بدهد.

دورنمای انقلاب اسلامی
حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) می فرمایند: ما امروز، دورنمای... انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش از پیش می‏بینیم و جنبشی که از طرف مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمندان شروع شده و در حال گسترش است. امیدبخش آتیه روشن است و وعده خداوند تعالی‏را نزدیک و نزدیک‏تر می‏نماید. گویی جهان مهیّا می‏شود برای طلوع آفتاب ولایت از افق مکه معظمه و کعبه آمال محرومان و حکومت مستضعفان.

مردمی بودن انقلاب اسلامی
حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) می فرمایند: مهم این است که انقلاب اسلامی ما، انقلابی است که به دست مردم صورت گرفته، مردم انقلاب کرده‏اند و مردم باید آن را به آخر برسانند. مردم قیام کرده‏اند؛ شاه را بیرون کرده و رژیم او را سرنگون نموده و نظام اسلامی را که به نفع مستضعفین است، جایگزین آن کرده‏اند. پس مردم باید پایِ کاری که کرده‏اند، بایستند. هرچه عمل بزرگ باشد، دشمنش بیش‏تر و بزرگ‏تر است.

انقلاب اسلامی و استقامت
حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) می فرمایند: امروز که تمام بوق‏های تبلیغاتی برضد اسلام و ایران است، بدین خاطر است که ایران را به سازش و تسلیم بکشند. انقلاب ما عظیم است و متّکی به هیچ قدرتی نیست؛ نه قدرت شرق و نه قدرت غرب. انقلاب‏هایی که در دنیا می‏شود، به یکی از این دو ابرقدرت متّکی است، ولی انقلاب مردم ما، انقلابی است متّکی به خود مردم؛ پس مردم باید از پیامدهای انقلابشان گله نداشته باشند. امروز کشور ایران، روی پای خودش ایستاده است؛ لذا زحمت‏ها و توطئه‏ها را هم باید تحمل کند.

انقلاب مردمی و مکتبی
حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) می فرمایند: انقلاب‏هایی که در دنیا واقع شده یا پس از این واقع می‏شود، یا از طریق ملت‏ها بوده است و یا از طریق حکومت‏ها که به نحو کودتا یک انقلابی انجام می‏دادند. اکثرا انقلابات کودتایی بوده، آن انقلاب هم که از قِبَل ملت بوده است، شاید کم انقلابی پیدا بشود که به هدایت احزاب و دسته‏جات معیّن واقع نشده باشد. شما اگر بگردید، در تمام انقلاباتی که‏واقع شده است، نخواهید پیدا کرد انقلابی که این دو خاصیت را داشته باشد؛ یکی این‏که ازملت واقع شده باشد بدون دخالت احزاب و گروه‏ها و دسته‏جات سیاسی و امثال این‏ها، و یکی دیگر این‏که مکتبی باشد و آن هم یک مکتب الهی. در همه انقلاباتی که در دنیا واقع شده است، مثل انقلاب ایران پیدا نخواهید کرد. انقلاب ایران، یک جهت اسلامی داشت و حالا هم دارد و آن این‏که سرتاسر ایران که مسلمان هستند، این‏ها به همان ایده اسلامی قیام کردند.

انقلاب اسلامی در کلام علامه شهید مرتضی مطهری(رحمت الله علیه)
«انقلاب اسلامی ایران، اگر در آینده بخواهد به نتیجه برسد و همچنان پیروزمندانه، به پیش برود باز هم باید روی دوش روحانیون و روحانیت قرار داشته باشد».[32]

… من که قریب به دوازده سال در خدمت این مرد بزرگ(امام خمینی رحمت الله علیه) تحصیل کرده‌ام باز وقتی که در سفر اخیر به پاریس به ملاقات و زیارت ایشان رفتم، چیزهایی از روحیه او درک کردم که نه فقط بر حیرت من، بلکه بر ایمانم نیز اضافه کرد.وقتی برگشتم، دوستانم پرسیدند چه دیدی؟ گفتم: چهار تا «آمِنْ» دیدم.
«آمِنْ بِهَدفِه»، به هدفش ایمان دارد.
«آمن بِسَبیلهِ»، به راهی که انتخاب کرده ایمان دارد.
«آمِن بِقولِه»، در میان همه رفقا و دوستانی که سراغ دارم احدی مثل ایشان به روحیه مردم ایران ایمان ندارد. به ایشان نصیحت می‌کنند؛ آقا کمی یواش‌تر، مردم دارند سرد می‌شوند، مردم دارند از پای درمی‌آیند، می‌گویند؛ نه مردم این‌جور نیستند که شما می‌گویید. من مردم را بهتر می‌شناسم.
و بالاخره بالاتر از همه «آمِنْ بِرَبِّه»، در یک جلسه خصوصی، ایشان به من گفت: فلانی این ما نیستیم که چنین می‌کنیم، من دست خدا را به وضوح حس می‌کنم...».[33]

انقلاب اسلامی در کلام مقام معظم رهبری

تضعیف انقلاب اسلامی
ملت عزیز ما می‏دانند که انگیزه دشمن از حملات همه‏جانبه به علمای دین، جز این نیست که به وضوح می‏دانند روحانیت، نقش تعیین کننده و بی‏بدیلی داشته و دارند و آنان حمله به روحانیت را با هدف تضعیف و محو انقلاب انجام می‏دهند. امروزه قلم‏های مزدور و دست‏های فروخته شده به دشمن، در کار آنند که این پشتوانه معنوی انقلاب را در چشم مردم تضعیف کنند. دشمن انقلاب، جامعه روحانیت را در صورتی تحمل می‏کند که روحانیون از دخالت در امور سیاست و حضور در صحنه‏های انقلاب کنار بکشند و مانند جمعی از روحانیونِ بی‏خبر و متحجرِ گذشته و حال، به کنج مدارس و مساجد اکتفا کنند و کشور و زندگی مردم را به آنان بسپارند.

هدف دشمنان انقلاب اسلامی
آنان [دشمنان انقلاب] می‏خواستند با تهاجمات متوالی سیاسی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی و با نشانه گرفتن اصیل‏ترین پایه‏های نظام اسلامی، انقلاب را از مهم‏ترین وظایف بلندمدت خود، یعنی سازندگی مادّی و معنوی جامعه و کشور باز دارند و دین و انقلاب و حکومت اسلامی را در اداره کشور ناتوان نشان دهند و به این ترتیب، از الگو شدن جمهوری اسلامی در دنیای اسلام جلوگیری کنند.

شباهت انقلاب اسلامی با صدر اسلام
خصوصیات و ابعاد انقلاب اسلامی، در موارد بسیاری با صدر اسلام شباهت دارد. اهداف، احکام و صنوف گوناگون دشمنان انقلاب اسلامی، غالبا شبیه صدر اسلام است. بنابراین، اگر آیات کریمه قرآن را با تدبّر مورد توجه قرار دهیم و از آن راهنمایی و درس بگیریم، قادر به علاج سریع تمامی مسایل روز و حوادث جاری کشور خواهیم بود.

بوستان همیشه بهار انقلاب
بوستان همیشه بهار انقلاب اسلامی، در پرتو ایمان و تلاش ملت ایران و استقرار حکومت اسلامی در این سرزمین، هیچ‏گاه خزان نخواهد دید. برخی قلم به دستان که خود دچار خزانِ اندیشه و افسردگی روح شده‏اند، تلاش می‏کنند بهار انقلاب و بهار شکوفایی و پرورش انسان‏های مؤمن وشایسته را در ایرانْ پایان یافته تبلیغ کنند، اما این‏گونه تحلیل‏ها، مربوط به انقلاب‏های مادّی است و این افراد که در واقع آرزوها و خواست‏های خود را تبلیغ می‏کنند، یا خائنند یا غافل.

ظرفیت انسان‏سازی انقلاب اسلامی
قدرت و ظرفیت انسان‏سازی انقلاب اسلامی، تنها درپرتو استمرار حاکمیت حق و تداوم حکومت اسلامی در حدّ کمالْ ظهور خواهد یافت و به همین علت بود که امام حفظ نظام را، از همه واجباتْ واجب‏تر می‏خواندند. در پرتوِ... استمرار حکومت اسلامی در کشور، آمریکا در مقابل نظام اسلامی هیچ غلطی نمی‏تواند بکند و دشمن با همه عقبه گسترده و نیرومند فرهنگی، محاصره اقتصادی، تهدید سیاسی و توطئه‏های گوناگون، قادر نخواهد بود اندک تزلزلی در این بنای رفیعِ الهی ایجاد کند.

نیروی ذاتی انقلاب
در ذات انقلاب اسلامی، یعنی تفکر اسلام ناب، نیرویی وجود دارد که پیوسته انسان‏های شایسته و مؤمن تربیت می‏کند، به گونه‏ای که در حال حاضر نیز اگر میدانِ آزمایش و دروازه جهاد و شهادت باز گردد، نوجوانان و جوانانی که پیروزی انقلاب و حیات امام را شاهد نبوده‏اند و حتی در دوران دفاع مقدس حضور نداشته‏اند، جانْ برکف به میدان می‏شتابند و در دفاع از حق و عدالت، تا به آخر می‏ایستند.

شکل‏گیری دو جریان در اثر پیروزی انقلاب اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی و سربرافراشتن جمهوری اسلامی، به طور هم‏زمان دو جریان عظیم در سراسر گیتی آغاز شد. اول، روند ستایش و امید و درس‏گیری از سوی ملت‏های مستضعف و زیر ستم، به خصوص در کشورهای اسلامی و نیز مسلمانان سراسر جهان و همه آزاد اندیشان عالم. دوم، روند نگرانی و توطئه و دشمنی ازسوی دولت‏های مستکبر و صهیونیست‏ها و سرمایه‏داران غارت‏گر بین‏المللی و نیز وابستگان آن‏ها در برخی کشورهای دیگر.

خلاصه‏ای از سرگذشت جریان اول آن است که با تشکیل جمهوری اسلامی در ایران، مسلمانان در همه جهان هویتی تازه یافتند و احساس عزّت و شخصیت اسلامی، درآنان دمیده شد... و در همه جای دنیای اسلام، روحیه افتخار به اسلام و مسلمان بودن، رو به رشد و گسترش گذاشت.... جریان دوم، یعنی روند دشمنی‏ها و کینه‏ها و توطئه‏ها، از نخستین روزهای پیروزی انقلاب آغاز شد و به تدریج با زایل شدن حیرت و گیجی و سردرگمی‏ای که سیاست‏مداران دولت‏های استکباری و غارت‏گران و صهیونیست‏ها بر اثر پیروزی انقلاب اسلامی در این نقطه حساس جهان بدان دچار شده بودند، گسترش و عمق و تنوّع یافت.

ملت زنده و با نشاط
امروز به برکت انقلاب و با وجود صدها دسیسه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از سوی دشمنان، ملت ایران زنده و با نشاط، مسؤولان و دولت‏مردان کوشا و دل‏سوز، استعدادهای جوانان در جوشش و بالندگی،... عزّت و استقلال کشور در دنیا هم‏چون نمونه‏ای معروف و مثال‏زدنی، پیوند میان ملت و مسؤولان در دنیا کم نظیر، شعارها و هدف‏های ملت و دولت یک‏سان و همه با سمت و سوی ایرانی بزرگ و آباد و متّحد و الگو برای کشورهای اسلامی، و آفاق آینده، روشن و تاب‏ناک است.

پی نوشت:
نویسنده:سید امیرحسین کامرانی راد
1. نـخستین خـانه اى كـه بـراى مردم بنا شده همان است كه در مكه اسـت. خـانه اى كه جهانیان را سبب بركت و هدایت است (آل عمران / 96).

2. پس توبه اتفاق پروردگارت بروید با آنها قتال كنید, ما اینجا خواهیم نشست (مأده/ 24).
3.نفس الهموم , ص 115.
[4]. صحیفه امام، ج 21، ص 401.
[5]. همان، ج 13، ص 84.
[6]. همان، ج 6، ص 310.
[7]. همان.
[8]. همان، ج 8، ص 203.
[9]. همان، ج 7، ص 136.
[10]. همان، ج 15، ص 307.
[11]. صحیفه امام، ج 4، صص 232 و 354.
[12]. همان، ج 4 ، ص 256 و ج 11، ص 516.
[13]. همان، ج 5، صص 35 و 83.
[14]. همان، ج 7، ص 24.
[15]. همان، ج 4، ص 440 و ج 11، ص 433.
[16]. همان، ج 5، ص 450.
[17]. همان، ج 8، ص 383 و ج 7، ص 245.
[18]. همان، ج 6، ص 130 و ج 7، ص 103.
[19]. همان، ج 5، ص 206.
[20]. همان، ج 6، ص 361.
[21]. همان، ج 7، ص 514.
[22]. همان، ج 5، ص 81.
[23]. همان، ج 9، ص 337.
[24]. همان، ج 13، ص 15.
[25]. همان، ج 4، ص 305.
[26]. همان، ج 11، ص 360.
[27]. همان، ج 11، ص 366.
[28]. همان، ج 6، ص 310.
[29]. همان، ج 5، ص 315.
[30]. همان، ج 6، ص 98.
[31]. همان، ج 5، ص 171 و ج 13، ص 232.
[32]. استاد مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 184.
[33].همان، صص 21 و 22.

منابع:
كتاب انقلاب اسلامى و ریشه هاى آن، عباسعلی عمیدزنجانی
كتاب مباحثى پیرامون انقلاب اسلامى ،شهید حجت الاسلام باهنر
ماهنامه پاسداراسلام
ماهنامه گلبرگ
ماهنامه دیدارآشنا


درباره وب

امام یک باور اصیل و ناب است در قلوب شیعیان عالم ، خط امام زوال نمی پذیرد چون ولایت زوال ناپذیر است . امام خمینی یک ستون و رکن رکین است در سلاسل وجودی شیعه ، خط امام زنده است چون باور ولایت فقیه زنده است .
نظرسنجی
به نظر شما به چه میزان محتاج اندیشه های امام هستیم ؟امکانات
آمار
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :