پرونده ویژه
معرفی کتاب

این اثر سال‌شمار زندگانی رادمرد الهی؛ مجدّد قرن، امام خمینی از تولد تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که برابر نگاشته‌ها، اسناد و خاطره‌ها ارائه شده است. در این سال‌شمار، در هر مقطعی نکته‌های مهم سیاسی و اجتماعی آن زمان در اختیار خواننده قرار می‌گیرد.

حمایت
جشنواره
 • انقلاب اسلامی و پیامدهای معرفتی

  انقلاب اسلامی ایران تنها برای بهبود وضع معاش مردم شكل نگرفت، بلكه فراتر از این، یك ماهیت ارزشی و دینی دارد و از این رو، اساسی ترین وصف انقلاب ایران، «اسلامی» بودن آن است. در این نوشتار، به راه‌های جهانی سازی انقلاب اسلامی ایران برای رسیدن به یك تمدّن اسلامی اشاره شده است....

  ادامه مطلب ...
 • آثار و نتایج انقلاب اسلامى ایران

  انقلاب اسلامى در همه‏ ى ابعاد فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، سیاسى و اقتصادى و فرهنگى، اهداف بسیار بلندى براى مردم و دولت ترسیم نموده است.این اهداف عمدتاً مأخوذ از قرآن و سنت بوده كه عمدتاً در كلام امام خمینى (ره) و...

  ادامه مطلب ...
 • نعمت انقلاب اسلامی

  به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 80/12/13 جمعی از خواهران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با حضرت آیت اللّه مصباح دیدار كردند. ایشان در جمع آن‌ها درباره ارزش نظام اسلامی و مقایسه آن با ...

  ادامه مطلب ...
 • انقلاب اسلامی ایران، جلوه هایی از الطاف امام عصر(علیه السلام)

  انقلاب اسلامی ایران، به رهبری امام خمینی( از حوادث کم نظیر تاریخ این مرز و بوم است که توانست رژیم پهلوی را -که قدرتهای بزرگ شرق و غرب، مدافع آن بودند و تا بن دندان مسلح بود- به گورستان تاریخ فرستد و...

  ادامه مطلب ...
اهمیت ظاهر خوب داشتن
انسان شرعى عبارت از آن است كـه مـوافـق مـطـلوبـات شـرع رفـتـار كـنـد، و ظـاهـرش ظـاهـر رسـول اكـرم ، صلى الله علیه و آله ، باشد، و تأسى به آن بزرگوار بكند در جمیع حـركـات و سـكنات و در تمام افعال و تروك . و این امرى است بس ممكن ، زیرا كه ظاهر را مثل آن سرور كردن امرى است مقدور هر یك از بندگان خدا. و بـدان كـه هـیچ راهى در معارف الهیه پیموده نمى شود مگر آنكه ابتدا كند انسان از ظاهر شـریـعت ... و از ایـن جـهـت دعـوى بـعـضـى بـاطـل اسـت كـه بـه ترك ظاهر علم باطن پیدا شود. یا پس از پیدایش آن به آداب ظاهره احـتـیـاج نباشد.

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 8

اهمیت عزم در ترك معاصى و انجام تكالیف
اى عـزیـز، بـكـوش تـا صـاحب عزم و داراى اراده شوى ، كه خداى نخواسته اگر بى عزم از این دنیا هجرت كنى ، انسان صورى بی مغزى هستى كه در آن عالم به صورت انـسـان مـحـشور نشوى ، زیرا كه آن عالم محل كشف باطن و ظهور سریره است . و جرأت بر مـعـاصى كم كم انسان را بى عزم مى كند، و این جوهر شریف را از انسان مى رباید. استاد مـعـظم ما، دام ظله ، مى فرمودند بیشتر از هر چه گوش كردن به تغنیات (موسیقی) سلب اراده و عزم از انسان مى كند.

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 8

لزوم کنترل قوه خیال

بـدان كـه اول شرط از براى مجاهد ... كه مى توا(ند) منشاء غلبه بـر شـیـطـان و جـنـودش شـود، حـفـظ طـائر خـیـال اسـت. چـون كـه ایـن خیال، مرغى است بس پرواز كن كه در هر آنى به شاخى خود را مى آویزد، و این موجب بسى از بـدبـخـتـیـهـا اسـت . و خـیـال یـكـى از دستاویزهاى شیطان است كه انسان را بواسطه آن بیچاره كرده به شقاوت دعوت مى كند. انـسـان مـجـاهـد كـه در صـدد اصلاح خود برآمده ... باید زمام خیال را در دست گیرد و نگذارد هر جا مى خواهد پرواز كـنـد، ... و این اگر چه در اول امـر قـدرى مـشـكـل به نظر مى رسد و شیطان و جنودش آن را به نظر بزرگ جلوه مى دهـنـد، ولى بـا قدرى مراقبت و مواظبت امر، سهل مى شود.

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 17

استقامت در مخالفت با هوای نفس
بـهترین علاجها كه علماء اخلاق و اهل سلوك از براى این مفاسد اخلاقى فرموده اند این است كـه هـر یـك از ایـن ملكات زشت را كه در خود مى بینى ، در نظر بگیرى و برخلاف آن تا چندى مردانه قیام و اقدام كنى و همت بگمارى برخلاف نفس تا مدتى و بر ضد خواهش آن رذیـله رفـتـار كـنى و از خداى تعالى در هر حال توفیق طلب كنى كه با تو اعانت كند در این مجاهده ، مسلما بعد از مدت قلیلى آن خلق زشت رفع شده و شیطان و جندش از این سنگر فرار كرده جنود رحمانى به جاى آنها برقرار مى شود.

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 25

اثر خودبینی و خود خواهی
بـا خـودبـیـنـى ، خـدا خـواهـى و خـدابینى خیالى است خام و امرى است بـاطـل و مـحـال . مـادامـى كـه مـمـلكـت وجـود شـمـا از حـب نـفـس و حـب جـاه و جـلال و شـهـرت و ریـاسـت بـه بـنـدگـان خـدا پـر است ، نمى توان ملكات شما را ملكات فـاضـله دانـسـت و اخـلاق شـمـا را اخـلاق الهـى شـمرد. كاركن در مملكت شما شیطان است و مـلكـوت باطن شما صورت انسان نیست و پس از گشودن چشم برزخ ملكوتى خود را به صـورت غـیـر انـسـان ، مـثـل یـكـى از شـیـاطـیـن مـثـلا، مـى بـیـنـیـد. و حـصـول مـعـارف الهـیـه و تـوحـیـد صـحـیح از براى همچو قلبى كه منزلگاه شیطان است محال است.

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 45

سیری ناپذیر بودن شهوت
قـوه شـهـویـه در انـسـان طـورى اسـت كـه اگـر زنـهـاى یـك شـهـر، بـه فـرض مـحـال ، بـه دست او بیاید، باز متوجه زنهاى شهر دیگر است و اگر از یك مملكت نصیبش شـد، مـتـوجه مملكت دیگر است و همیشه آنچه ندارد مى خواهد. با اینكه اینها كه گفته شد فرضى است محال و خیالى است خام ، با وجود این تنور شهوت باز فروزان است و انسان به آرزوى خود نرسیده.

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 19

قرب به خدا یا قرب به شهوت
پـس ، از ایـن نتیجه حاصل شد كه تمام كارهاى ما براى لذات نفسانى و براى اداره كردن بـطـن و فرج است ما شكم پرست و شهوت پرستیم : ترك لذت براى لذت بزرگتر مى كـنـیم. وجهه نظر و قبله آمال ما راه انداختن بساط شهوات است . نماز كه معراج قرب الهى اسـت مـا بـه جـا مـى آوریـم بـراى قـرب بـه زنـهـاى بهشت ! ربطى به تقرب حق ندارد، مربوط به اطاعت امر نیست ، با رضاى خدا هزاران فرسنگ دور است.

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 19

خطر خشم و غضب
حكما فرموده اند كه كشتى بـى نـاخـدا كـه در مـوجهاى سخت دریا گرفتار شود به نجات نزدیكتر است از انسان در حال غضب (ابـن مـسـكـویـه در تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق باب تهور و جبن ، ص 162 این كلام را از بقراط نقل مى كند)

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 25

خداوند نسبت به ناموس خود غیور است
تو و قلب تو یكى از نوامیس الهیه هستید، حق تعالى غیور است نسبت به ناموس خود، این قدر پرده درى مكن به ناموس حق تعالى ، دست درازى را روامدار. بترس از غیرت حق تعالى كه تو را در این عالم همچنان رسوا كند كه هرچه خواهى اصلاح كـنـى نـتـوانـى . تـو در مـلكـوت خود در حضور حضرات ملائكه و انبیاء عظام پرده ناموس الهى را پاره مى كنى ، و اخلاق فاضله را، كه بواسطه آنها اولیا تشبه به حق پیدا مى كنند، تسلیم غیر حق مى كنى و قلب خود را به دشمن حق مى دهى و شرك مى ورزى در باطن ملكوت خود، بترس از آنكه حق تعالى ... در همین عالم تو را مفتضح كند و مـبـتـلا كـنـد به فضیحتى كه جبران پذیر نباشد و پاره شدن عصمتى كه وصله بردار نـبـاشد.

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 46

راه فرار از ریا
پس ریا و سـالوس شـمـا اگـر براى جلب قلوب عباد است و جانب دلها نگاه داشتن و منزلت و قدر در قلوب پیدا كردن و اشتهار به خوبى یافتن است ، این از تصرف شما به كلى خارج و در تـحـت تصرف حق است. خداوندِ قلوب و صاحب دلها به هر كس مى خواهد قلوب را متوجه مى فـرمـاید ... تو كار را براى خدا بكن ، خداوند علاوه بر كرامتهاى اخروى و نعمتهاى آن عالم در هـمین عالم هم به تو كرامتها مى كند، تو را محبوب مى نماید، موقعیت تو را در قلوب زیاد مـى كـنـد، تو را در دو دنیا سربلند مى فرماید. ولى اگر بتوانى با مجاهده و زحمت قلب خـود را از ایـن حـب هـم بـكـلى خـالص نـمـا، بـاطـن را صـفـا ده تـا عـمـل از ایـن جـهـت خـالص شـود و قـلب مـتوجه حق گردد، روح بى آلایش شود، كدورت نفس بـرطـرف گـردد.

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 40

فایده ریا
حـب و بـغـض مردم ضعیف ، شهرت و اسم نزد بندگان ناچیز، چه فایده دارد. فـرضـا فایده داشته باشد، یك فایده ناچیز جزئى چند روزه است . ممكن است این حب عـاقـبـت كار انسان را به ریا برساند و خداى نخواسته آدم را مشرك و منافق و كافر كند، اگـر در ایـن عـالم رسـوا نـشـود، در آن عـالم در مـحـضـر عـدل ربـوبـى پـیـش بـنـدگـان صـالح خـدا و انبیاء عظام او و ملائكه مقربین رسوا شود، سـرافـكـنـده گـردد، بـیـچـاره شـود. رسـوایـى آن روز را نـمـى دانـى چه رسوایى است

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 41

نمونه ریا در اعمال
تحصیل علم دیانت ، كه از مهمات اطاعات و عبادات است ، انسان گاهى مبتلا مى شود در این عبادت بزرگ به ریا، در صورتى كه خودش هم ملتفت نیست ، به واسطه همان حجاب غـلیـظ حـب نـفـس . انـسـان مـیـل دارد در مـحـضـر عـلمـا و رؤسـا و فـضـلا مـطـلب مـهـمـى را حل كند به طورى كه كسى دیگر حل نكرده باشد، و خود او متفرد باشد به فهم آن ، و هر چه مطلب را بهتر بیان كند و جلب نظر اهل مجلس را بنماید بیشتر مبتهج است ، و هر كس با او طـرف شـود مـیـل دارد بـر او غـلبـه كـنـد و او را در بـیـن جـمـعـیـت خـجـل و سـرافـكـنده كند، و حرف خود را، حق یا باطل ، به حلق خصم فرو ببرد، و بعد از غـلبـه یـك نـحـو تـدلل و فـضـل فـروشـى در خـود ادراك مى كند، اگر یكى از رؤ سا هم تـصـدیـق آن كـنـد نـور عـلى نـور مـى شـود. بـیـچـاره غافل از آنكه اینجا در نظر علما و فضلا موقعیت پیدا كرده ، ولى از نظر خداى آنها و مالك المـلوك هـمـه عـالم افـتـاد، و این عمل را به امر حق تعالى وارد سجین كردند.

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 48

منت بر خدا، مرتبه بالای عجب
مـرتـبـه اولى ، كـه از هـمـه بـالاتـر و هـلاكـتش بیشتر است ، حالى است كه در انسان به واسـطـه شـدت عجب پیدا شود كه در قلب خود بر ولى نعمت خود و مالك الملوك به ایمان یا خصال دیگرش منت گذارد. گمان كند كه به واسطه ایمان او در مملكت حق وسعتى یا در دیـن خـدا رونـقى پیدا شد، یا به واسطه ترویج او از شریعت یا ارشاد و هدایت او یا امر بـه مـعـروف و نـهى از منكر او یا اجراى حدود یا محراب و منبرش به دین خدا رونقى بسزا داده ، یـا بـه واسـطـه آمـدن در جـماعت مسلمین یا به پا كردن تعزیه حضرت ابى عبدالله الحـسـیـن ، عـلیـه السـلام ، رونـقـى در دیانت حاصل شد كه به سبب آن بر خدا و بر سید مـظـلومان و بر رسول اكرم ، صلى الله علیه و آله ، منت دارد. هر چند اظهار این معنى نكند، در دلش مـى گـذارد. و از هـمـیـن بـاب اسـت مـنـت گـذارى بـر بـنـدگان خدا در امور دینیه .

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 63

آتش دوزخ روح را می سوزاند
تمام آتش دوزخ و عذاب قبر و قیامت و غیر آنها را كه شنیدى و قیاس كردى به آتش دنیا و عـذاب دنـیـا، اشـتـبـاه فـهمیدى و قیاس كردى . آتش این عالم یك امر عرضى سردى است . عـذاب ایـن عـالم خـیـلى سـهل و آسان است ... همه آتـشـهـاى ایـن عالم را جمع كنند روح انسان را نمى تواند بسوزاند، آنجا آتشش علاوه بر ایـنـكـه جـسـم را مـى سوزاند روح را مى سوزاند، قلب را ذوب مى كند، فؤ اد را محترق مى نـمـایـد.

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 20

دقت در مضامین دعاها و قرآن
لازم نیست یك دعاى طـولانـى را یـك دفـعـه بـا عـجـله و شـتـاب بخوانى و تفكر در معانیش نكنى ، بنده و شما حـال سـیـد سـجـاد، عـلیـه السـلام ، را نـداریـم كـه آن دعـاى مـفـصـل را بـا حـال بـخـوانـیـم ، شـبـى یـك ربـع آن را، یـك ثـلث آن را، بـا حـال بـخـوان و تـفـكـر كـن در فـقـراتـش شـایـد صـاحـب حـال شـوى . از هـمـه گـذشـته ، قدرى تفكر در قرآن كن ببین چه عذابى را وعده كرده كه اهـل جـهـنـم از مـالك مـى خـواهند كه آنها را بكشد.

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 22

عدم رد حرف علما بدون دلیل
تا شنیدى فلان حكیم یا فلان عـارف یا فلان مرتاض چیزى گفت كه به سلیقه شما درست در نمى آید و با ذائقه شما گوارا نیست ، حمل به باطل و خیال مكن . شاید آن مطلب منشأ داشته باشد از كتاب و سنت و عقل و شما به آن برنخورده باشید. چه فرق مى كند كه یك نفر فقیه یك فتوى بدهد، از بـاب دیـات مثلا، كه شما كمتر دیده اید. و شما بدون مراجعه به مدركش رد كنید او را، یا آنـكـه یـك نـفر سالك الى الله یا عارف بالله یك حرف بزند راجع به معارف الهیه یا راجـع بـه احـوال بـهـشـت و جـهـنـم ، و شـمـا بـدون مـراجـعـه بـه مـدركـش او را رد كـنـیـد، سـهـل اسـت . تـوهـیـن كـنـیـد یـا جـسـارت نـمـائیـد.

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 13

ما منت دار علما هستیم
ما بیچاره ها چون اطلاع از حقیقت نداریم ، از مسئله گو كسب علم مى كنیم و به او منت مى گذاریم ، تقلید عالم مى كنیم ، منت مى گذاریم ، نماز جماعت به عالم مى خوانیم ، به او مـنـت مـى گـذاریـم ، بـا اینكه آنها بر ما منت دارند و خود ما خبر نداریم. بلكه این منتها اعمال ما را واژگون مى نماید و در سجین كشیده آنها را به باد فنا مى دهد.

چهل حدیث امام خمینی رحمة الله علیه / صفحه 44نوع مطلب : امام خمینی(ره)، 
برچسب ها : روح الله، تكالیف، چهل حدیث، هوای نفس،
یکشنبه 15 فروردین 1395


درباره وب

امام یک باور اصیل و ناب است در قلوب شیعیان عالم ، خط امام زوال نمی پذیرد چون ولایت زوال ناپذیر است . امام خمینی یک ستون و رکن رکین است در سلاسل وجودی شیعه ، خط امام زنده است چون باور ولایت فقیه زنده است .
نظرسنجی
به نظر شما به چه میزان محتاج اندیشه های امام هستیم ؟امکانات
آمار
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو